Etleva Smakaj

CIRCULUM  VITAE

Emri            Etleva
Mbiemri        KIKA (SMAKAJ)
Vendlindja    Shkoder
Vendbanimi   Tirané
Cel.             0682048303
e-Mail          etleva.smakaj@infermieria.info

Studimet:


1996-2000
Kam mbaruar Shkollén e Mesme té Pèrgjithshme
Shkodèr

2000-2004
Kam mbaruar Shkollen e Lartè tè Infermierisè Tiranè ku jam
diplomuar me titullin Mami-Infermier

Kulifikimet


2005-2006
Kam  béré trajnimin 1 vjeçar né Shéndet Mendor
ALBANIAN HEALTH NURSING UPDATE COURSE

PRILL 2006Trajnimin me   Temé:”Teknikat Lehtésuese pér Aktivitete né Komunitet
mbi Planifikimin Familjar dhe Mbrojtjen e Dyfishté”

Dhjetor 2006
Jam çertifikuar si trajnuese né Shendet Mendor
Kam marré pjesé né Konferencen e 13 –té Mediko- kirurgjikale
Kam maré pjesé né Konferencen e Dhimbjes
Pjesmarrje né Konferencen e Teknikeve té Larté mjeksor

12 Maj 2010 Pjesémarrese né Konferencen  e II-te Kombétare té Uish”Cilésia
né kujdesjet infermierore, sfidé e madhe pér profesionistét e kujdesit shendetsor”( 5 kredite)

30 Qershor 2010
Pjesmarrése né konferencén e  IV-té “Mjeksia Bashékohore dhe kujdesi infermieror si pjesé e edukimit té vazhduar” ( 4 kredite)

16-20 Néntor 2009
Kam mbaruar trajnimin :”Effectiv Perinatal Care for Health Managers” organizuar nga Ministria e Shéndetésisé dhe OBSH,financuar nga Agjensia Spanjolle.

20-22 Néntor 2009
Kam marré pjesé né trajnimin e “Kursi themelor nga Psikoterapia Pozitive”me teme:”Mjeksia Psikomatike  nga  kéndvéshtrimi i Psikoterapisé Pozitive”.Trajnimi pérmban 25 oré teori dhe praktik.

11-13 Dhjetor 2009
Çertifikuar si pjesmarrése né trajnimin me temé: “Psikoterapia Pozitive dhe Sfidat e Shekullit 21 “.Trajnimi pérmban 25 oré teori dhe praktiké.

5-7 Shkurt 2010
Kam marré pjesé  né trajnimin themelor té Psikoterapisé Pozitive me temé “ Psikoterapia Pozitive Familjare, konceptet dhe trajtimi”

Shkurt 2010
Jam çertifikuar si KONSULENT BAZIKE  né terapiné pozitive nga : World Association for psitive psycotherapy in cooperation with :International Academy of Positive and transcultural Psycotherapy(IAPP)
-WIESBADEN ACADEMY  PSYCHOTHERAPY (Wiap)
-Trajnimi pérmban 120 oré teori dhe Praktik

Dhjetor 2010 –work –shop internacional me temé:”Trajtimi I vartesisé Alkologjike “ (5kredite).Organizuar nga universiteti I barit né bashképunim me Universitetin e Tiranés.

Prill 2011—Work-shop né Psikoterapy.

Maj 2011  -Pjesmarrje né konferencén e IV Internacionale e Emertgjencave Mjeksore- Prishtiné.

Shtator 2011 –Ndjekje e trajnimit Internacional né Psikoterapy (27 oré) dhe referuar temen “Menxhimi infermieror i obezitetit dhe kalimi né balancé model.”

2010-2011 kam mbaruar Masterin Shkencor me mnìbrojtje teme:Ndérhyrja Infermierore né Obezitet dhe Diplomuar né “Infermieri Sémundje e Brendeshme”.

Aftési Kompjuterike

-Formim Bazé
-Power point
-Internet

Eksperiencé pune

2006-2007-Kam punuar si AS/Pedagoge me kohé te pjesshme prané Universiettit Shtetror té Tetovés né Maqedoni,né léndén BAZAT E INFERMIERISTIKES.
JAM BASHKéAUTORE e librit  BAZAT E INFERMIERISTIKES
Botim i vititi 2007

Gjuhét e huaja

Anglisht (nota 10)
Italisht
Botimet

2007
Jam bashkéautore e librit  BAZAT E INFERMIERISTIKES

2008
Bashkeature ne Artikullin :KERKIMI SHKENCOR Né INFERMIERI “ BOTUAR Né REVISTEN E Fakultetit :”Mjeksija dhe Infermieria Bashkohore” nr.3

2009
Bashkéautore né artikullin “Hepatiti B njé rezik i madh”.Botuar né revistén e fakultetit:”Mjeksia dhe Infermieria Bashkohore” nr.6

2010
Bashkéautore né artikullin :”Ndérhyrja Infermierore né Agorafobi “Botuarné Revistén e Fakultetit :”Mjeksija dhe Infermieria Bashkohore “nr.7

Pozicioni Aktual

AS/Pedagoge Prané Fakultetit té Infermierisé Tirané nga viti 2004 e né vazhdim né léndet:
Bazat e Infermieristikes
Assitence e Urgjencave mjeksore (Msc)
Koordinatore e Praktikave Profesionale né Shéndet Publik.

Me respekt:

                                                                                 Msc:Etleva KIKA(SMAKAJ)