Deget e Studimit‎ > ‎Teknik Laboratori‎ > ‎Viti I‎ > ‎

Ekonomi Shendeti

Emri i Lendes:Ekonomi Shendeti
Fusha e Formimit:Disipline Baze
Pedagoget e Lendes:Prof. Bajram Hysa, Xhadi Gjana,Anida Tulo
Programi Studimor: DNP
Departamenti: i Lendeve Paraklinike
Viti/Sem: Viti I, Sem II    
Kredite/Ore:1.5 kredite, 37.5 ore
Kredite/ore ne auditor: 1.5 kredite, 18 ore    
Kredite/ore individuale: 1.5 kredite, 19.5 ore
Leksione:12 ore   
Seminare: 6 ore
Statusi i Lendes: E Detyrueshme  
Viti akademik: 2011- 2012

Qellimi:
Ekonomia e Shendetit eshte shkenca qe merret me aplikimin e teorive dhe praktikave te ekonomiksit ne sektorin shendetsor. Arsyet pse duhet studjuar ekonomia e shendetit jane : ndertimi i nje sere reformash ne sektorin shendetsor, percaktimi i peshes specifike te shpenzimeve ne sektorin shendetsor ne raport me buxhetin e shtetit, analiza ekonomike, aplikimi i medikamenteve dhe teknikave te reja diagnostike qe permireson cilesine e jetes. 

Permbajtja e Lendes:
 Leksione
1. Hyrje ne Ekonomine e Shendetit
2. Planifikimi i sektorit shendetsor
3. Kerkesa dhe oferta ne sektorin shendetsor
4. Shpenzimet ne sektorin shendetsor
5. Financimi i sektorit shendetsor
6. Pagesa e personelit shendetsor

 Seminaret
1. Hyrje ne ekonomine e shendetit
2. Sistemi i kujdesit shendetsor ne Shqiperi
3. Financimi i setorit shendetsor
4. Kerkesa dhe oferta ne sektorin shendetsor
5. Shpenzimet ne sektorin shendetsor
6. Pagesa e personelit shendetsor

Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive:
a.Leksione;   b. Seminare c. Laboratore d. Praktika;   e. Konsultime f. Pune individuale 

Detyrimet e Studenteve:

1. Ndjekja e leksioneve dhe seminareve. Realizimi i detyrave te parashikuara ne programin e lendes.Pjesemarrja aktive ne leksione dhe seminare. 
2. Leksionet dhe seminaret jane te detyrueshme per studentet. Mungesat ne leksione dhe seminare duhet te mbrohen pervec se kur kane qene te justifikuara. 
3 .Raporti mes pedagogut dhe studentit duhet te jete korrekt bazuar ne normat e etikes dhe rregullores se fakultetit. 
4. E rendesishme eshte marrja e krediteve dhe notave pozitive ne lenden e Mjeksise se Punes.

Vleresimi i studenteve

1. Ne perfundim te dy temave zhvillohet nje pyetsor per te pare pervetsimin e njohurive te studentit.
2. Ne perfundim te lendes jepet provimi me shkrim
3. Vleresimi i studenteve do te behet mbi bazen e shenimeve te mbajtura:
    a) Pjesemarrja ne leksione dhe seminare
    b) Vleresimit nga puna individuale e ushtrimeve dhe problemeve te tekstit.
    c) Vleresimit ne provimin me shkrim

Nota

ECTS nota

Suksesi pikë - %

Përkufizimi

10

A

91 – 100 %

SHKËLQYESHËM – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime te vogla

9

B

81 – 90 %

SHUMË MIRË – arritje mbi mesatare, por me disa gabime

8

C

71 – 80 %

MIRË – rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen

7

D

61 – 70  %

KËNAQSHËM – mirë, por me mjaft gabime

6

E

51 – 60 %

MJAFTON – rezultatet plotësojnë kriteret minimale

5

FX

40 – 50 %

DOBËT – kërkohet edhe pak punë nga studenti për të fituar kreditet

4

F

00 – 39 %

DOBËT – kërkohet shumë punë për të fituar kreditet


Literature Themelore: 
Teksti:Hyrje ne ekonomine e shendetit Autor: Prof.Bajram Hysa
Literature Plotesuese:
Literatura e permendur ne referencen e tekstit