Deget e Studimit‎ > ‎Mami‎ > ‎Viti I‎ > ‎

Shendet Mjedisor

Emri i Lendes:Shendet Mjedisor
Fusha e Formimit:DISIPLINE FORMUSE INTERGRUSE         
Pedagogu/et e Lendes: Dr.Jonida Stefa  
Programi Studimor: DNP
Departamenti: Lendeve Paraklinike
Viti/Sem:I-re / II-te    
Kredite/Ore:  2 / 50
Kredite/ore ne auditor: 2 / 24    
Kredite/ore individuale: 2 /26
Leksione: 16     
Seminare: 8
Statusi i Lendes: e detyrueshme  
Viti akademik: 2011-2012

Qellimi:


Studenti ne mbarim te ciklit duhet te jete pajisur me dijet e nevojshme lidhur me higjenen e mjedisit ajror dhe ndotjen, efektet e ndotjes atmosferike ne organizem dhe masat parandaluese,higjena e ujit te pijshem, higjenen e baneses si dhe te institucioneve shendetesore ku ata do te punojne, qe ti sherbejne sa me mire komunitetit dhe pacientit.
Rezultatet qe priten:
Studenti ne fund te ciklit duhet te kete njohuri mbi konceptet baze te higjenes se mjedisit,  higjienes ushqimore si dhe higjienes spitalore.


Permbajtja e Lendes:

Leksione

1.Higjiena e mjedisit ajror: vetite fizike, kimike, rendesia e tij, perberesit.

2.Higjiena e mjedisit ajror: , mireqenia termike, mekanizmat e termo-produksionit dhe termo-eleminimit, efektet e drejteperdrejta termike ne organizem.
   
3.Higjiena e mjedisit ajror: . ndotja atmosferike, klasifikimi i lendeve ndotese, perqendrimi maksimal i lejueshem.disa ndotes madhore, substancat ndotese ne trajte korpuskulash.   
   
4.Higjiena e mjedisit ajror: efektet shendetesore ne organizmin e njeriut.   

5.Higjiena e mjedisit ajror: efektet akute dhe kronike te ndotjes atmosferike ne organizmin e njeriut.

6.Higjiena e ujit te pijshem: rendesia, klasifikimi, kriteret.   

7. Higjiena e ujit te pijshem: lendet organike dhe indekset e tyre, lendet e padeshirueshme, toksike, indekset bakterologjike dhe virologjike.   

8.Higjiena e ujit te pijshem: korrigjimi i vetive fizike dhe kimike te ujit.   

9.Higjiena e ujit te pijshem: korrigjimi i vetive mikrobilogjike te ujit.   
   
10.Higjiena e baneses: kerkesat higjieno-sanitare.

11.Higjiena e baneses: ndricimi , ngrohja, ajrimi.   

12.Higjiena e tokes: vetite fizike, mikrobiologjike, vleresimi sanitaro-higjienik .   

13.Higjiena ushqimore: percaktimi i konsumit energjik ditor, prishja e ekuilibrit ushqimor.

14.Higjiena ushqimore: proteinat, yndyrnat, glucidet.   

15.Higjiena ushqimore: kriperat minerale, vitaminat, helmimet ushqimore.

16.Higjiena e institucioneve shendetesore: higjiena spitalore, pavionet, pavionet kirurgjikale dhe sallat operatore.   

Seminare


1.Higjiena e mjedisit ajror
2.Higjiena e mjedisit ajror
3.Higjiena e ujit te pijshem
4.Higjiena e ujit te pijshem
5.Higjiena e baneses
6.Higjiena e tokes
7.Higjiena ushqimore
8.Higjiena e institucioneve shendetesore

Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive:

a.    Leksione;   b.  Seminare  c. Laboratore  d. Praktika;   e. Konsultime f. Pune individuale

Raporti leksione/seminare do te jete 2/1. Gjatë programit do të zhvillohen disa konsultime si dhe do të kryhet punë individuale me studentë  të vecantë.

Detyrimet e Studenteve:

Studenti duhet te frekuentoje 75 % te leksioneve & 75 % te seminareve: 12 leksione / 6 seminare
Nese studenti mungon ne mbi 25 % te seminareve studenti nuk futet ne provim
Nese studenti mungon ne  me pak se 25 % te seminareve studenti duhet ti shlyeje mungesat para provimit.
Studenti duhet te jete aktiv gjate ores se seminarit.
Studenti duhet te bashkepunoje ne grup.
Të zhvillojnë në mënyrë të pavarur detyrat e dhëna gjatë seminareve.

 Vleresimi:

Kontrolle periodike gojore ne oren e seminarit.
1 kontroll me shkrim  gjate semestrit.
Me provim ne fund te semestrit me shkrim .
Pikët maksimale që duhet të grumbullojë studenti janë 100.
80 % - 100%  provimi ne fund  ,0 % -  20 % vleresimi gjate semestrit.

 

 
Nota
 ECTS nota Suksesi pikë - % Përkufizimi
 10 A 91 – 100 % SHKËLQYESHËM – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore
 9 B 81 – 90 % SHUMË MIRË – arritje mbi mesatare, por me disa gabime
 8 C 71 – 80 % MIRË – rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen
 7 D 61 – 70  % KËNAQSHËM – mirë, por me mjaft gabime
 6 E 51 – 60 % MJAFTON – rezultatet plotësojnë kriteret minimale
 5 FX 40 – 50 % DOBËT – kërkohet edhe pak punë nga studenti për të fituar kreditet
 4 F 00 – 39 % DOBËT – kërkohet shumë punë për të fituar kreditetLiterature Themelore:

Shendeti Mjedisor Tekst per Fakultetin e Infermierise Autoret: Jonida STEFA Dr.; Petrit BARA Prof. Dr. ; Enver ROSHI  Dr. Shk.  ; Genc Burazeri Ph. D; Tirane 2007

Literature Plotesuese:

1. Shendeti Mjedisor Tekst per Fakultetin e Infermierise
    Autoret: Jonida STEFA Dr. ;  Petrit BARA Prof. Dr. ; Enver ROSHI  Dr. Shk. ;
     Genc Burazeri Ph. D; Tirane 2004