Deget e Studimit‎ > ‎Mami‎ > ‎Viti I‎ > ‎

Biologji

Emri i Lendes: Biologji
Fusha e Formimit: Disipline Formim Baze
Pedagoget e Lendes:  Msc Eltjon Halimi , Doktorant Edvin Marku
Programi Studimor: DNP.
Departamenti:i Lendeve Para-Klinike
Viti/Sem:  I / I        
Kredite/Ore: 2.5 / 62.5
Kredite/ore ne auditor: 2.5 / 30   
Kredite/ore individuale: 2.5/32.5
Leksione: 20   
Seminare: 10
Statusi i Lendes: me detyrim   
Viti akademik: 2011-2012

Qellimi:


Të njohë studentet me njohuri bazë për organizmin e botës së gjallë në përgjithësi, dhe për organizmit human ne vecanti. Maret nje informacion i detajuar për te funksionimin normal të organizmit të njëriut. Qëllimi është të  përvetësohen njohuri duke u nisur që nga niveli i atomove dhe molekular qe gjenden ne trupin tone, duke vazhduar me stukturen qelizore, ndertimin e indeve, formimin e organeve, dhe duke dhene dhe nje pershkrim te tyre dhe te sistemeve te organave.
Programi ka si qëllim të përvetesojë njohuri që nisin nga niveli i atomove dhe molekular që gjenden në trupiun tonë, duke vazhduar me stukturen qelizore, ndertimin dhe funksionet e organeleve, reaksionet metabolike qelizore, formimin e energjise qelizore, biosintezen e proteinave, ndarjen qelizore, strukturen dhe funksionet e ADN-se, gjeneve humane, ndertimin dhe funksionet biologjike të organeve dhe njohuri bazë për mjedisin. Në  kë të  më nyrë  meren njohuri që  janë  të  domosdoshme pë r të  kuptuar mekanizmat dhe bazë n në  njohuri të  tjera kryesore pë r mjeksinë  humane.

Permbajtja e Lendes:

1.Tema 1 :
Shkenca biologjike dhe bota e gjalle; Atomet dhe molekulat qelizore
Shkence biologjike, Metodat e studimit te shkencave biologjike, Rendesia e shkences biologjike ne mjeksi, Karakteristikat e botes se gjalle, Klasifikimi i botes  se gjalle, Biologjia e nje dhe shume qelizoreve
Perberesit kimike ne organizem, Elementet inorganike, Perbersit inorganike, Perbersit organike, Karbohidratet, Lyrerat, Proteinat, Acidet nukleike

2.Tema 2:
Organizimi qelizor I
Zbulimi i qelizes, Teoria qelizore, Madhesia dhe forma e qelizes, Struktura e prokarioteve, Struktura e eukarioteve, Perberja qelizore, Matriksi citoplazmaik, Struktura dhe funksioni i membranes qelizore, Kontaktet membranore, Modifikimet e membranes qelizore, Veshjet sekondare te membranes qelizore, Format e pershkueshmerise qelizore, Difuzioni, Osmoza, Filtrimi, Shperhapja e lehtesuar, Transporti aktiv, Roli i pompave jonike ne mjeksi, Endocitoza

3.Tema 3:
Organizimi qelizor II
Organelet qelizore, Berthama, Rrjeti endoplazmatik, Aparatri i Golxhit, Mitokondria, Kloroplastet, Lizozomet, Peroksizomet, Organelet pa membrane, Citoskeleti, Ciljet, Flagjeli, Ribozomet, Inkluzionet

4.Tema 4:
Energjia dhe metabolizmi qelizor I
Energjia qelizore, Reaksionet metabolike, Komponimet me energji te larte, Enzimat

5.Tema 5:
Energjia dhe metabolizmi qelizor II
Frymarja qelizore Glikoliza, Cikli i Krebsit, Fosforilimi oksidativ dhe sistemi I transportit te elektroneve

6.Tema 6:
ADN dhe biosinteza e proteinave
Struktura dhe funksioni i ADN, Dyfishimi i ADN, Nga ADN te Proteinat, Struktura dhe funksioni i ARN, Nga AND te ARN – transkriptimi, Kodi gjenetik, Biosinteza e proteinave -translatimi i ARNm

7.Tema 7:
Jeta dhe ndarja qelizore I
Jeta dhe ndarja e qelizes, Interfaza, Mitoza, Fazat e Mitozes, Citokineza

8.Tema 8:
Jeta dhe ndarja qelizore II
Mejoza Fazat e Mejozes

9.Tema 9:
Gjenet dhe trashgimia I
Trashgimia e tipareve, Gjenotipi dhe fenotipi, Kryeqezimet monohibride ligjet e Mendelit

10.Tema 10:
Gjenet dhe trashgimia II
 Kryqezimet dihibride, Interpretim i ligjeve te Mendelit

11.Tema 11:
Gjenet dhe trashgimia III
Krosingoveri midis dy gjeneve, Alelet e shumfishta, Grupet e gjakut, Raste te vecanta

12.Tema 12:
Gjenetika humane
Kromozomet seksule, C’regullimet gjenetike te njeriu, Gjenetika e popullatave

13.Tema 13:
Tipet e indeve dhe homeostaza
Tipet e indeve, Indi epitelial, Indi Lidhor, Indi Muskulor, Indi Nervor, Homeostaza roli biologjik i saj

14.Tema 14:
Organet mbeshtetese dhe levizese
Muskujt e kokes, Muskujt e trupit, Muskujt e gjymtyrve, Tkurja muskulore, Sistemi Skeletik, Klasifikimi i kockave, Struktura e kockave, Funksionet e kockave, Osifikimi, Pjeset e skeletit, Shtylla kurrizore, Brinjet, Derrasa e kraharorit, Kafka, Gjymtyret e siperme, Gjymtyret e lira te siperme, Gjymtyret e poshtme, Artikulacionet

15.Tema 15:
Transporti i lendes dhe imuniteti
Enet e gjakut, Zemra, Qarkullimi i madh, Qarkullimi i vogel, Sistemi limfatik, Pjeset e sistemit limfatik, Funksionet e sistemit limfati, Sistemi Imunitar, Faktoret qe ndikojne ne imunitetin e lindur, Organet  e imunitetit, Njohuri mbi antigenet, Imunoglobulinat (Ig), Mangesite imunitare te lindura, Imunoterapia aktive, Imunoterapia passive

16.Tema 16:
Frymeshkembimi dhe tretja e lendes
Biologjia e frymeshkembimit, Rruget e e sistemit te frymarjes, Reaksionet biologjike te sistemit te frymarjres, Biologjia e tretjes, Struktura histologjike, Organet e tretjes, funksioinet e tyre, Fyti, Kapercelli, Stomaku, Absorbimi ne zorre, Melcia Pankreasi Zorra e trashe

17.Tema 17:
Tejcimi nervor
Biologjia e aparatit nervor, Funksionet e Sistemit Nervor, Neuronet ndertimi I tyre dhe klasifikimi, Neuroglite, Potenciali i qetesise dhe i veprimit Sistemi Nervor Qendror, Sistemi Nervor Periferik, Sistemi Nervor Autonom Sinapset llojshmeria e tyre, Neurotejcuesit dhe tejcimi i impulsit nervor

18.Tema 18:
Hormonet dhe ndijimi
Hormonet, Klasifikimi i hormoneve, Sinteza dhe lirimi i hormoneve, Transporti dhe shperberja e hormoneve, Katabolizmi i hormoneve, Receptoret dhe mekanizmi i veprimit te hormoneve, Lokalizimi i hormoneve, Gjendrat endokrine dhe hormonet e tyre, Receptoret ndijore, Organi i degjimit, Organet e shijes, Organet e nuhatjes, Organet e te parit, Reaksioni i te parit

19.Tema 19:
Ekskretimi dhe riprodhimi human
Ekskretimi i lendes, Ndertimi nefronit, Ureteret, Fshika e urines, Uretra, Sistemi Riprodhues, Gametogjeneza, Spermatogjeneza, Aparati gjenital mashkullor, Ovogjeneza, Aparati gjenital femerore, Cikli menstrual, Fekondimi dhe zhvillimi, Placenta

20.Tema 20:
Zhvillimi human dhe popullatat
Zhvillimi embrional, Lindja, Ritja tiparet e saj.
Popullatat humane, Mjedisi, Popullimi, Popullatat dhe karakteristikat e tyre, Aftesia riprodhuese, Lindshmeria, Vdekshmeria, Tabalet e jetegjatesise, Lakoret e jetegjatesise, Piramidat moshore

Seminare

Seminar nr. 1 Tema : Shkenca biologjike dhe bota e gjalle, Atomet dhe molekulat qelizore, Organizimi qelizor I
Seminar nr. 2 Tema : Organizimi qelizor I, Energjia dhe metabolizmi qelizor I
Seminar nr. 3 Tema : Energjia dhe metabolizmi qelizor II, ADN dhe biosinteza e proteinave I
Seminar nr. 4 Tema : Jeta dhe ndarja qelizore I, Jeta dhe ndarja qelizore II
Seminar nr. 5 Tema : Gjenet dhe trashgimia I, Gjenet dhe trashgimia II
Seminar nr. 6 Tema : Gjenet dhe trashgimia III, Gjenetika humane
Seminar nr. 7 Tema : Tipet e indeve dhe homeostaza, Organet mbeshtetese dhe levizese
Seminar nr. 8 Tema : Transporti i lendes dhe imuniteti, Frymeshkembimi dhe tretja e lendes
Seminar nr. 9 Tema : Tejcimi nervor, Hormonet dhe ndijimi
Seminar nr. 10 Tema : Ekskretimi dhe riprodhimi human, Zhvillimi human dhe popullatat

Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive:

Programi do zhvillohet me Leksione. Për cdo dy tema do të zhvillohet kontroll dhe pervetësim më i plotë i dijeve me anë të Seminarëve. Gjatë programit do të zhvillohen dhe 3 Konsultime (10%), si dhe Pune individuale me studentë  të vecantë.

Detyrimet e Studenteve:

1.  Të ndjekë i pranishëm të paktën 25% të leksioneve
2.  Të  ndjekë i pranishëm në mënyrë të detyruar 80% të Seminareve
3.  Të jetë i aftë t’iu përgjigjet pyetjeve të integruara gjatë seminareve
4.  Të përgatisë në mënyrë individuale detyrimet e detyrave të kursit

Vleresimi:


1.  10 pikë nga testi në Seminar (10%)
2.  90 pikë nga provimi përfundimtar i cili zhvillohet me shkrim
3.  Vleresim me pyetje me gojë kur jane pervetesuar mbi 30 pike nga provimi me shkrim. Për cdo rast nuk mund te shtohen me shume se 2 nota.


 
Nota
 ECTS nota Suksesi pikë - % Përkufizimi
 10 A 91 – 100 % SHKËLQYESHËM – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore
 9 B 81 – 90 % SHUMË MIRË – arritje mbi mesatare, por me disa gabime
 8 C 71 – 80 % MIRË – rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen
 7 D 61 – 70  % KËNAQSHËM – mirë, por me mjaft gabime
 6 E 51 – 60 % MJAFTON – rezultatet plotësojnë kriteret minimale
 5 FX 40 – 50 % DOBËT – kërkohet edhe pak punë nga studenti për të fituar kreditet
 4 F 00 – 39 % DOBËT – kërkohet shumë punë për të fituar kreditet


Literature Themelore:

Teksti Universitar  për Fakultetin e Infermierisë “BIOLOGJIA”.  Autorë E.Halimi &  E.Gjebrea. Botim i Vitit 2006. fq. 365

Literature Plotesuese:

Curtis, H., Sue bares, N. (2002): Biologia, terza edizione italiana condota sulla quinta edizione americana. Zeneichelli.
Campell, N.A. (1993): Biology Concepts adn Applications; Third edition. calofornia