Deget e Studimit‎ > ‎Infermieri‎ > ‎Viti II‎ > ‎

Infermieristike Infektiv

Emri i Lendes: Infermieristike Infektiv
Fusha e Formimit:Infermier i Pergjithshem
Pedagoget e Lendes: Valbona Bilali
Programi Studimor: DNP
Departamenti: Infermieristikes 2
Viti/Sem: Viti B, Sem.2   
Kredite/Ore: 1 kredite, 25 ore
Kredite/ore ne auditor: 1 kredite/ 12 ore    
Kredite/ore individuale: 1 kredite/13 ore
Leksione: 8   
Seminare: 4
Statusi i Lendes: Disipline Formuese
Viti akademik: 2011- 2012

Qellimi:
Qëllimi i studimit është pajisja e studenteve me nocionet kryesore mbi Infermieristiken ne Infektiv. Objektivi kryesor: Roli dhe pergjegjsite infermierore ne semundjet Infektive

Permbajtja e Lendes:
Leksionet
   1.  Kontrolli i infeksioneve
   2.  Kujdesi per nje pacient me semundje infektive
   3.  Infeksionet nozokomiale
   4.  Infeksionet nga gram – pozitivet (stafilokok & streptokok) dhe nga gram –  
         negativet (meningokoku)
   5.  Infeksionet nga Protozoaret (malaria, xhardiaza,amebiaza,oksiuret)
   6.  Semundjet seksualisht te transmetueshme (SST)
   7.  Hepatiti
   8.  HIV - AIDS

Seminaret 
Seminar nr. 1   Temat: 1. Kontrolli i infeksioneve
                                 2.  Kujdesi per nje pacient me semundje infektive

Seminar nr.  2  Temat:  3.  Infeksionet nozokomiale
                                 4.  Infeksionet nga gram – pozitivet (stafilokok & streptokok) dhe nga gram –  negativet (meningokoku)
Seminar nr.  3  Temat:  5. Infeksionet nga Protozoaret (malaria, xhardiaza,amebiaza,oksiuret)
                                  6.  Semundjet seksualisht te transmetueshme (SST)
Seminar nr.  4  Temat : 7.  Hepatiti
                                  8.  HIV - AIDS

Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive:

a. Leksione;   b.  Seminare c. Laboratore d. Praktika;   e. Konsultime f. Pune individuale 

Detyrimet e Studenteve:

1) Përcjellja e ligjëratave dhe ushtrimeve të realizimit të detyrave të parapara me plan-programin mësimor 
2) Evidentimit të rregullsisë së vijimit në ligjërata, pjesëmarrjes në ushtrime dhe debate lidhur me çështje që janë objekt ligjërimi;
3) Ligjëratat janë të obligueshme për studentët, ndërsa mospjesëmarrja në ligjërata do të tërheq reperkusione në përputhje me dispozitat që dalin nga Rregullorja për realizimin e ECTS-së (me përjashtim të rasteve të arsyeshme).
4) Metoda e punës me studentët do të jetë interaktive. Ndershmëria akademike duhet të qëndrojë në marrëdhënie mesimdhenes – studente. 

Vleresimi:
Me nota nga 4 – 10 

a ECTS nota Suksesi pikë - % Përkufizimi
 10 A 91 – 100 % SHKËLQYESHËM – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore
 9 B 81 – 90 % SHUMË MIRË – arritje mbi mesatare, por me disa gabime
 8 C 71 – 80 % MIRË – rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen
 7 D 61 – 70  % KËNAQSHËM – mirë, por me mjaft gabime
 6 E 51 – 60 % MJAFTON – rezultatet plotësojnë kriteret minimale
 5 FX 40 – 50 % DOBËT – kërkohet edhe pak punë nga studenti për të fituar kreditet
 4 F 00 – 39 % DOBËT – kërkohet shumë punë për të fituar kreditet

Literature Themelore:
Infermieristika ne Infektiv  ( Cikel Leksione)

Literature Plotesuese:
 Medical surgical nursing   Bruner / Suddarth Comments