Deget e Studimit‎ > ‎Infermieri‎ > ‎Viti II‎ > ‎

Infermieristik Eeonatologji

Emri i Lendes Infermieristik Eeonatologji
Fusha e Formimit: Infermieristikë
Pedagoget e Lendes:Denisa Bego, Etleva Rustami, Valbona Bezhani 
Kodi i Lendes : I
Programi Studimor: DNP
Departamenti: INFERMIERISTIKËS
Viti/Sem: (2/2)   
Kredite/Ore: 1 kredite- 18 orë
Kredite/ore ne auditor:    
Kredite/ore individuale
Leksione: 12
Seminare: 6
Statusi i Lendes:Disiplinë formuese karakterizuese   
Viti akademik: 2011-2012


Qellimi:
Studenti duhet të dijë: 

1.Kujdesi infermieror ne c’rregullimet e Tretjes,Femijet me Diare.Edukimi shendetsor për parandalimin dhe trajtimin. Cilët janë njohuritë e tij  anatomo-fiziologjike për të vlerësuar gjendjen fiziologjike dhe patologjike. Cilët janë faktorët që influencojnë në kete ne kete semundje apo crregullim gastro-intestinale, si duhet te jene  ndërhyrjet dhe kujdesit infermieror. 
2. Femijet me të vjella:crregullimet kronike të ushqyerjes(hypotrofi,malnutricion).Cilët nderhyrje  përdoren më shpesh dhe që infermieria duhet ti njohë ne rastet e te vjellave. Çfarë kupton me te me crregullimet kronike te ushqyerjes dhe nderhyrjet qe bejm te ky femije, ceshte pilorostenoza,shenjat klinike dhe nderhyrjet infermierore.
3. Femijet me konstipacion masat që e ndihmojnë pacientin  per nje gjendje  te mire dhe kush jane faktoret qe cojne ne nje konstipacion, keshillat ,administrimi i medikamenteve dhe edukimi shendetesor.
 4.Crregullimet ne ushqyerje ; Obeziteti .Çfarë nënkupton me obezitet, kush jane faktoret qe cojne, ne kete status, prevalenca, dhe nderhyrjet medikamentoze dhe kirurgjikale per permisimin e kesaj gjendjeje shendetesore, te dhenat laboratoroke,si dhe nderhyrjet infermierore. 
5. Crregullime ne ushqyerje ; Anoreksia mendore. Çfarë nënkupton me anorekssine fizpatologjia e kesaj gjendjeje shendetesore, vleresimi infermierore,si dhe diagnozat infermierore, trajtimi  psikoterapeutik, ndryshimi midis bulemise.
 6. Femijet me Stomatit ;Mykth; Parazit intestinal porsalindur.Cili është kujdesi i duhur infermieror..Cilat janë masat që merren për tu kujdesur për një pacient me stomatit, kush jane shkaktaret, .Cilët janë karakteristikat normale te nje gjendjeje normale si dhe ndryshimet qe ndodhin ne ne mukozat e gojes,, kujdesi infermieror dhe edukimi ne shendetesor.ne femijet me me stomatit ekzaminimet e ndryshme dhe higjena. Cilat janë masat që merren për tu kujdesur për një pacient me mykth, kush jane shkaktaret, kujdesi infermieror dhe edukimi ne shendetesor.ne femijet me me mykth, ekzaminimet e ndryshme dhe higjena, Cilat janë masat që merren për tu kujdesur për një pacient me parazit intestinal kush jane shkaktaret, kujdesi infermieror dhe edukimi ne shendetesor, higjena
 7. Femijet e pickuar nga insektet; kafshimi nga kafshet dhe gjarpri. Cilët janë udhëzimet dhe rregullat që i përkasin nje kujdesi per te parandaluar pickimet nga insektet. Cilat janë masat që duhen marrë për të ndihmuar ne  traumat ekafshimeve nga kafshet dhe gjarperi, nderhyrjet urgjente, kujdesi infermieror  per to. 
8. Femijet me helmime nga :medikamentet , hidrokarburet,lendet kimike Përgjegjësitë e infermieres në testet  diagnostikues  si pasoj e marrjes se medikamenteve  ne menyre jo te rregullt, helmimet qe ndodhin si pasoj e marrjes se tyre.Cilat janë përgjegjësitë infermierore dhe si ndikon ne mbështetjen  e klientit dhe e familjes gjatë dhe pas  nderhyrjes.Cilat janë proçedurat që duhen ndjekur kur pacientja është ne nje gjendje helmimi, shenjat dhe kujdesi infermieror. 
9. Kujdesi inf për femijet me alergji dhe diateze eksudative. Çfarë kupton me alergji, kush jane shenjat  karakteristike, dhe klasifikimi i tyre. Cilat indentifikojnë ndryshimet që shoqërojnë te keta femij. Cila është ndihma që duhet dhënë për të parandaluar kete semundje.
10. Femijet me reaksion anafilaktik, Femijet me semundjet e serumit, Cilat janë udhëzimet  bazë kur kemi nje shok anafilaktik, cili është trajtimi urgjent dhe parandalimi I shokut anafilaktik., nderhyrjet infermierore dhe menaxhimi i medikamenteve per keta pacient. Cilat janë shkaqet e  semundjes se serumit kush jane rrezigjet  kesaj  semundjeje. Nderhyrja infermierore. 
11. Kujdesi inf për femijet me mungese vitaminash,Femijet me mungese të vitD:semundja e rakitit. Cilat jane  vitaminat dhe rendesia e tyre, pasojat e mungeses se vitaminave , crregullimet , menaxhimi I medikamenteve, spasmofilia, shenjat klinike, mjekimi dhe prognoza. 12.Kujdesi  inf  për femijet me crregullime endokrine. Femijet me crregullime të tiroides.manifestimet klinike  te tiroides, llojet e ndryshme te kesaj semundjeje, trajtimi, dhe kujdesi infermieror, vleresimi dhe diagnozat infermierore, testet diagnostifikuese dhe menaxhimi I medikamenteve tek hipertiroidizmi. .Femijet me crregullime pankreatike,diabeti i sheqerit. Cilat jane llojet e diabeteve, insulinovartes dhe joinsulinovartes, diagnozat infermierore, nderhyrja infermierore, shenjat klinike te n je hipoglicemie dhe hypoglicemie, dhe kujdesi infermieror.Kujdesi inf për femijet me crregullime kockore Femijet me osteomyelit. Cilat jane crregullimet kockore, fizpatologjia e tyre, cili eshte ostiomeliti ekzogjen dhe hematogen, diagnoza e vleresimit, menaxhimi i medikamenteve dhe nderhyrjet infermierore. Femijet me arthrit akut infektiv .cilat  jane shenjat vitale te artitit akut infektiv, menaxhimi dhe kujdesi infermieror, vleresimi dhe implementimi.

Permbajtja e Lendes:

1.Kujdesi infermieror ne c’rregullimet e Tretjes,Femijet me Diare.Edukimi shendetsor për parandalimin dhe trajtimin.        
2.Femijet me të vjella:crregullimet kronike të ushqyerjes(hypotrofi,malnutricion)
3.Femijet me konstipacion .
4.Crregullimet ne ushqyerje ; Obeziteti
5.Crregullime ne ushqyerje ; Anoreksia mendore.
6.Kujdesi infermieror për femijetme patollogji të aparatit Gastro intestinal, Femijet me Stomatit ; Mykth; Parazit intestinal
7.Femijet e pickuar nga insektet; kafshimi nga kafshet dhe gjarpri.
8.Femijet me helmime nga :medikamentet ,hidrokarburet,lendet kimike
9.Kujdesi inf për femijet me alergji dhe diateze eksudative dhe  ekzemat.
10.Femijet me reaksion anafilaktik, Femijet me semundjet e serumit,
11.Kujdesi inf për femijet me mungese vitaminash, Femijet me mungese të vitD:semundja e rakitit
12.Kujdesi inf për femijet me crregullime endokrine. Femijet me crregullime të tiroides.Femijet me crregullime pankreatike,diabeti i sheqerit. Femijet me osteomyelit.Femijet me arthrit akut infektiv

Çdo 2 tema seminar

1. Kujdesi inermieror ne c’rregullimet e Tretjes,Femijet me Diare.Edukimi shendetsor për parandalimin dhe trajtimin.               
2.Femijet me të vjella:crregullimet kronike të ushqyerjes(hypotrofi,malnutricion)
3.seminar
4.Femijet me konstipacion .
5.Crregullimet ne ushqyerje ; Obeziteti
6.seminar
7.Crregullime ne ushqyerje ; Anoreksia mendore.
8.Kujdesi infermieror për femijetme patollogji të aparatit Gastro intestinal, Femijet me Stomatit ; Mykth; Parazit intestinal
9.seminar
10.Femijet e pickuar nga insektet; kafshimi nga kafshet dhe gjarpri.
11.Femijet me helmime nga :medikamentet ,hidrokarburet,lendet kimike
12.seminar
13.Kujdesi inf për femijet me alergji dhe diateze eksudative dhe  ekzemat.
14.Femijet me reaksion anafilaktik, Femijet me semundjet e serumit,
15.seminar
16.Kujdesi inf për femijet me mungese vitaminash, Femijet me mungese të vitD:semundja e rakitit
17.Kujdesi inf për femijet me crregullime endokrine. Femijet me crregullime të tiroides. Femijet me crregullime pankreatike,diabeti i sheqerit. Femijet me osteomyelit.Femijet me arthrit akut infektiv
18.Seminar

Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive:

        1.Shpjegim rreth literaturës bazë.
        2.Dhënia e informacioneve të reja nga literaturë plotësuese.
        3.Asimilimi nga ana e studentit rreth informacionit të shpjeguar.


a.    Leksione;   b.  Seminare c. Laboratore d. Praktika;   e. Konsultime f. Pune individuale


Detyrimet e Studenteve:


1. Përgatitje për seminar.
2. Detyra kursi.
3. Konsultime.
4.Përgatitje për provim.

Vleresimi:

1. Detyrë kursi -10%.
2. Seminare      -10%.
3. Provim          -80%

Nota ECTS nota Suksesi pikë - % Përkufizimi
 10 A 91 – 100 % SHKËLQYESHËM – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore
 9 B 81 – 90 % SHUMË MIRË – arritje mbi mesatare, por me disa gabime
 8 C 71 – 80 % MIRË – rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen
 7 D 61 – 70  % KËNAQSHËM – mirë, por me mjaft gabime
 6 E 51 – 60 % MJAFTON – rezultatet plotësojnë kriteret minimale
 5 FX 40 – 50 % DOBËT – kërkohet edhe pak punë nga studenti për të fituar kreditet
 4 F 00 – 39 % DOBËT – kërkohet shumë punë për të fituar kreditetLiterature Themelore:

1-INFERMIERISTIKA E PEDIATRISE    

Literature Plotesuese:

2-FUNDAMENTALES OF NURSING OF PAEDIATRICS
3-FUNDAMENTALSKILLSIN PATIENT CARE PAEDIATRICS   Comments