Deget e Studimit‎ > ‎Infermieri‎ > ‎Viti II‎ > ‎

Bazat e Infermieristikës II

Emri i Lendes: Bazat e Infermieristikës II
Fusha e Formimit: Infermieristikë
Pedagoget e Lendes:Rudina Pirushi, Etleva Smakaj, Valbona Alliu 
Kodi i Lendes : I
Programi Studimor: DNP
Departamenti: INFERMIERISTIKËS
Viti/Sem: B (1)   
Kredite/Ore: 2kredite-50orë
Kredite/ore ne auditor: 24   
Kredite/ore individuale:26
Leksione: 16   
Seminare: 8
Statusi i Lendes:Disiplinë formuese karakterizuese   
Viti akademik: 2011-2012


Qellimi:


Studenti duhet të dijë:
1. Ushqyerja.Cilët janë të veçantat e ushqyerjes,metabolizmit,bilancit energjik.Cilët janë faktorët që ndikojnë në ushqyerje dhe cili është roli i infermieres në ushqyerje.

2.Eleminimi intestinal.Cilat janë karakteristikat kryesore të jashtëqitjes.Cilët janë faktorët që influencojnë në eleminimin intestinal dhe të indetifikojë problemet më të shpeshta që kanë nevojë për kujdes si konstipacion, diare etj. 3.Eleminimi urinar. Cilët janë njohuritë e tij  anatomo-fiziologjike për të vlerësuar eleminimin urinar. Cilët janë faktorët që influencojnë në miksion dhe si duhet ti përshkruaj ndërhyrjet e kujdesit infermieror lidhur me eleminimin urinar. 4.Probleme të zakonshme të eleminimit urinar. Cilët terma përdoren më shpesh dhe që infermieria duhet ti njohë. Çfarë kupton me ikontinenc urinaredhe cilat janë masat që e ndihmojnë pacientin me retension të urinojë. 5.Kateterizim. Çfarë nënkupton me proçesin e kateterizimit dhe cilat janë pajisjet, përgatitja dhe proçedurat që përdoren për kateterizim Cili është kujdesi i duhur infermieror. 6.Devijimi urinar.Cilat janë masat që merren për tu kujdesur për një pacient me uretero-ileostomi .Cilët janë karakteristikat normale të urinës.
7.Higjena personale. Cilët janë udhëzimet dhe rregullat që i përkasin higjenës vetjake. Cilat janë masat që duhen marrë për të ndihmuar të sëmurët në kujdesjet për flokët, fytyrën,sytë si dhe të përshkruaj një mënyrë të bërjës së banjos në shtrat. 8. Përgjegjësitë e infermieres në testet diagnostikuese dhe laboratorike. Cilat janë përgjegjësitë infermierore dhe si ndikon mbështetja e klientit dhe e familjes gjatë dhe pas testit. 9. Testet e urinës. Cila është procedura e marrjes së urinës dhe si e përcakton pëshën specifike.Cilat janë proçedurat që duhen ndjekur kur pacientja është shtatëzanë ose lehonë dhe kur pacienti është i moshuar. 10.Analizat e gjakut. Cila është teknika e marrjes së gjakut dhe cilat janë rregullat themelore që duhen ndjekur. Cili është ndryshimi midis serumit dhe plazmës. 11.Mobiliteti dhe Imobiliteti. Çfarë kupton me Mobilitet dhe Imobilitet. Cilat indentifikojnë ndryshimet muskulare që shoqërojnë imobilitetin.Cila është ndihma që duhet dhënë për të parandaluar sindromën. 12.Lëvizja dhe pozicionet e të sëmurit. Cilat janë udhëzimet bazë kur lëvizet një pacient nga një vend tek tjetri dhe cili është pozicioni kur pacienti rri ulur në buzë të krevatit me këmbët varur. 13.Asistenca që i jepet pacientit për të ecur. Cilat janë tipet e patericave dhe si i merren masat një pacienti për patericë aksilare. Cilat janë masat që nxisin ushtrimet dhe aktivitetet në situata të veçanta. 14.Dekubituset dhe kujdesi infermieror. Cilat janë shkaqet e formimit të dekubitusve dhe cilat janë zonat më të rrezikuara për përhapjen e dekubitusve.Cili është trajtimi i dekubitusve.15. Gjumi. Cilat janë  faktorët që influencojnë gjumin dhe sa stade të gjumit kemi. Cili është kujdesi infermieror për promovimin e pushimit dhe të gjumit dhe cilat janë çrregullimet më të shpeshta të gjumit.
16.Konforti dhe dhimbja.Cilat janë karakteristikat e dhimbjes dhe cila është guida që duhet të ndjekë infermieria. Cilat janë disa masa që kontrrolloindhimbjen                                    

Permbajtja e Lendes:

1.Ushqyerja.
2.Eleminimi intestinal.
3.Eleminimi urinar.
4.Probleme të zakonshme të eleminimit urinar.
5.Kateterizimi.
6.Devijimi urinar.
7.Higjena personale.
8.Përgjegjësitë e infermieres në testet diagnostikuese dhe laboratorike.
9.Testet e urinës.
10.Analizat e gjakut.
11.Mobiliteti dhe Imobiliteti.
12.Lëvizja dhe pozicionet e të sëmurit në shtrat.
13.Asistenca që i jepet pacientit për të ecur.
14.Dekubituset.
15.Gjumi.
16.Konforti dhe dhimbja.

Çdo 2 tema seminar

1.Ushqyerja.
2.Eleminimi intestinal.
               SEMINAR nr=1
3.Eleminimi urinar.
4.Probleme të zakonshme të eleminimit urinar.
        SEMINAR nr=2
5.Kateterizimi.
6.Devijimi urinar.
                 SEMINAR nr=3
7.Higjena personale.
8.Përgjegjësitë e infermieres në testet diagnostikuese dhe laboratorike.
                   SEMINAR nr=4
9.Testet e urinës.
10.Analizat egjakut.
                     SEMINAR nr=5
11.Mobiliteti dhe imobiliteti.
12.Lëvizja dhe pozicionet e të sëmurit në shtrat.
                      SEMINAR nr=6
13.Asistenca që i jepet pacientit për të ecur.
14.Dekubituset.
                     SEMINAR nr=7
15.Gjumi.
16.Konforti dhe dhimbja.
                      SEMINAR nr=8

Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive:


1.Shpjegim rreth literaturës bazë.
2.Dhënia e informacioneve të reja nga literaturë plotësuese.
3.Asimilimi nga ana e studentit rreth informacionit të shpjeguar.

a.    Leksione;   b.  Seminare c. Laboratore d. Praktika;   e. Konsultime f. Pune individuale

Detyrimet e Studenteve:

1. Përgatitje për seminar.
2. Detyra kursi.
3. Konsultime.
4.Përgatitje për provim.

Vleresimi:

1. Detyrë kursi -10%.
2. Seminare      -10%.
3. Provim          -80%


 
Nota
 ECTS nota Suksesi pikë - % Përkufizimi
 10 A 91 – 100 % SHKËLQYESHËM – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore
 9 B 81 – 90 % SHUMË MIRË – arritje mbi mesatare, por me disa gabime
 8 C 71 – 80 % MIRË – rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen
 7 D 61 – 70  % KËNAQSHËM – mirë, por me mjaft gabime
 6 E 51 – 60 % MJAFTON – rezultatet plotësojnë kriteret minimale
 5 FX 40 – 50 % DOBËT – kërkohet edhe pak punë nga studenti për të fituar kreditet
 4 F 00 – 39 % DOBËT – kërkohet shumë punë për të fituar kreditet


Literature Themelore:

1-BAZAT E INFERMIERISTIKËS   

Literature Plotesuese:

2-FUNDAMENTALES OF NURSING
3-FUNDAMENTALSKILLSIN PATIENT CARE   


Comments