Deget e Studimit‎ > ‎Infermieri‎ > ‎Viti I‎ > ‎

Bazat e Infermieristikes I

Emri i Lendes: Bazat e Infermieristikës I
Fusha e Formimit: Infermieristikë
Pedagoget e Lendes: Rudina Pirushi, Etleva Smakaj, Valbona Alliu 
Kodi i Lendes :  I
Programi Studimor: DNP
Departamenti: INFERMIERISTIKЁS
Viti/Sem: A (1- 2)   
Kredite/Ore:  5 kredite- 125 orë
Kredite/ore ne auditor: 60   
Kredite/ore individuale: 65
Leksione: 40   
Seminare: 20
Statusi i Lendës: Disiplinë formuese karakterizuese   
Viti akademik: 2011-2012


Qellimi:

Sudenti duhet të dijë:
1. Cili është zhvillimi i Infermieristikes Botërore dhe si ka evoluar ai në vite, Kush ishte F. Nightingale & cili është roli i saj në zhvillimin e infermieristikës, në rimëkëmbjen e spitaleve dhe në hapjen e shkollave infermirore, si dhe të njohë cili ishte përparimi i infermieristikes në shek. XX. 
2.Historiku i infermieristikes Shqipëtare, Cili ishte zhvillimi i infermieristikes shqiptare para, pas dhe gjatë luftës, Cili eshtë zhvillimi i infermieristikes në demokraci dhe cilat ishin infermieret e para qe ndikuan në zhvillimin e infermieristikes në shqiperi.
3.Etika , Vlerat , Deontologjia si dhe kodi profesional dhe etik i infermieres. Pacienti duhet të dijë ç’është etika, vlerat dhe deontologjia, Cilat janë të drejtat e pacientit dhe Cilat janë përgjegjesitë dhe rolet e infermierit.
4.Nevojat humane dhe kujdesjet infermierore. Studenti duhet të dijë ç’është homeostaza psikologjike dhe ajo fiziologjike, Cilat janë nevojat sipas piramides Maslow dhe Cilat janë nevojat humane sipas V.Henderson.
5.Infermieri si Lidership dhe Menaxhues. Sudenti duhet të dijë ç’është lidershipi dhe ç’është menaxhuesi, Cilat janë stilet e lidershipit, Cilat janë 4 komponentët për një menaxhim të suksesshëm si dhe të përshkruaj rolin menaxhues te infermierit në praktikën klinike.
6.Kërkimet Shkencore në Infermieri. Cilat janë kërkimet shkencore dhe cili është roli i tyre në infermieri, Cilat janë metodat e kërkimeve shkencore, Cilat janë fazat e një kërkimi shkencor si dhe cila është lidhja midis kërkimeve shkenore dhe çështjeve etike dhe ligjore.
7. Shëndeti dhe Sëmundja. Ç’është shëndeti dhe sëmundja, cilat janë modelet e shëndetit dhe të sëmundjes, Cilët janë faktorët e brëndshëm dhe të jashtëm që ndikojnë në shëndet dhe në sëmundje, cilat jane parimet e ruajtjes së shëndetit, cilat janë stadet e sëmundjes si dhe cili është ndikimi i sëmundjes mbi klientin dhe familjen.
8.Pritja njohja dhe biseda me pacientin. Cilat janë specialitetet e nje ambulance, Cilat janë 4 drejtimet që i sëmuri merr nga ambulanca e pranimit si dhe si realizohet biseda me një oacient të hospitalizuar.
9.Planifikimi i daljes nga spitali dhe kujdesi në shtëpi. Si realizohet planifikimi i daljes nga spitali i të semurit, si realizohet planifikimi i kujdesjeve si në kushtet e shtëpisë ashtu edhe në spital, si dhe cilat janë llojet e agjensive shëndetësore në kushtet e shtëpisë.
10.Parandalimi i Semundjes dhe Promovimi i Shëndetit. Ç’është promovimi i shëndetit dhe parandalimi i sëmundjes, cilat janë strategjitë aktive dhe pasive të promovimit të shëndetit, cilët janë faktorët që ndikojnë në statusin e shëndetit të klientit dhe cilët janë faktorët rriskuestë shëndetit.
11.Roli i mjedisit tek pacienti.Si ndikon temperatura, ventilimi, lagështira dhe ndriçimi në shëndetin e nje pacienti. Si realizohet kontrolli dhe parandalimi i erërave të pakëndëshme dhe si ruhet rregulli dhe pastërtia në kushtet e spitalit.
12.Vlersimi infermieror. Cilat janë 5 etapat e proçesit të vlersimit infermieror, Si realizohet mledhja e të dhënave, c’është diagnoza infermierore dhe cili eshtë roli i saj, si realizohet procesi i interpretimit të të dhënave, si realizohet zbatimi i kujdesjeve infermierore dhe si bëhet vlersimi i efikasitetit të veprimeve infermierore.
12.Proçesi i komunikimit. Ç’është komunikimi dhe cili eshtë roli i tij në mardhënien infermier-klient, cilat janë 3 nivelet e komunikimit, cilat janë 2 menyrat e komunikimit , ç’është komunikimi verbal dhe ai joverbal, ç’është një lidhje ndihmuese dhe cilat janë karakteristikat e saj si dhe cilat janë fazat e një lidhjeje ndihmuese.
13.Shënjat Jetësore. Temperatura trupore si realizohet matja e saj, cilat jane vëndet e matjes së temperaturës trupore, cilet janë faktorët që ndikojnë në matjen e temperaturën trupore. Pulsi dhe Pr. gjakut cilat jane vëndet e matjes së tyre, cilët janë faktorët që ndikojnë në matjen e pulsit dhe pr. të gjakut. Respiracioni, faktorët që ndikojnë në respirim, cilat janë problemet e respiracionit, etj.
14.Administrimi i medikamenteve. Ç’është injeksioni, çjanë injeksionet i/m, s/c, i/v dhe i/d, cilat jane vëndet e aplikimit të tyre.
15. Oksigjenimi, cilët janë faktorët që ndikojnë në oksigjenim, cilat janë metodat e dhënies së oksigjenit.
16. Bilanci hidro-elektrolitik. Ç’është bilanci hidro-elektrolitik, cilat janë çrregullimet më të shpeshta hidro-elektrolitike, cilat janë rrugët e humbjes dhe të marjes se lengjeve, etj.Permbajtja e Lendes:


1.Historiku i infermieristikës botërore dhe evolucioni i saj.
2.Revolucioni dhe shkolla Nightingale. Përparimi i infermieristikës.
3.Historiku i infermieristikës shqiptare.
4.Etika, vlerat dhe deontologjia.
5.Kodi professional dhe etik i infermieres.
6.Nevojat humane dhe kujdesjet infermierore.
7.Infermierja si lidership dhe menaxhuese.
8.Roli i infermieres në aplikimin e lidershipit dhe menaxhimit.
9.Kërkimet shkencore në infermieri.
10.Proçesi i kërkimit shkencor.
11.Shëndeti.
12.Sëmundja.
13.Pritja, njohja dhe biseda me pacientin.
14.Planifikimi i daljes nga spitali dhe kujdesi në shtëpi.
15.Parandalimi i sëmundjes dhe promovimi i shëndetit.
16.Roli i mjedisit tek pacienti.
17.Vlersimi infermieror.
18.Diagnoza infermierore.
19.Formulimi i diagnozëz infermierore.
20.Përcaktimi i objektivave (planifikimi).
21.Zbatimi i kujdesjeve infermierore.
22.Vlersimi i kujdesjeve infermierore.
23.Proçesi i komunikimit.
24.Mënyrat e komunikimit.
25.Planifikimi dhe vlersimi i komunikimit.
26.Zhvillimi dhe fazat e një lidhjeje ndihmuese.
27.Temperatura e trupit.
28.Pulsi.
29.Respiracioni.
30.Presioni i gjakut.
31.Injeksionet vështrim i përgjithshëm.
32.Injeksionet i/m.
33.Injeksionet i/d.
34.Injeksionet i/v.
35.Injeksionet s/c.
36.Oksigjenimi.
47.Mobilizimi i sekrecioneve pulmonare.
38.Bilanci hidro-elektrolitik.
39.Çrregullime të zakonshme hidro-elektrolitike.
40.Masat për promovimin e ekulibrit hidro-elektrolitik.

Çdo 2 tema seminar

1.Historiku i infermieristikës botërore dhe evolucioni i saj.
2.Revolucioni dhe shkolla Nightingale. Përparimi i infermieristikës.
                 SEMINAR nr=1
3.Historiku i infermieristikës shqiptare.
4.Etika, vlerat dhe deontologjia.
                 SEMINAR nr=2
5.Kodi professional dhe etik i infermieres.
6.Nevojat humane dhe kujdesjet infermierore.
                SEMINAR nr=3
7.Infermierja si lidership dhe menaxhuese.
8.Roli i infermieres në aplikimin e lidershipit dhe menaxhimit.
               SEMINAR nr=4
9.Kërkimet shkencore në infermieri.
10.Proçesi i kërkimit shkencor.
               SEMINAR nr=5
11.Shëndeti.
12.Sëmundja.
              SEMINAR nr=6
13.Pritja, njohja dhe biseda me pacientin.
14.Planifikimi i daljes nga spitali dhe kujdesi në shtëpi.
                  SEMINAR nr=7
15.Parandalimi i sëmundjes dhe promovimi i shëndetit.
16.Roli i mjedisit tek pacienti.
                 SEMINAR nr=8
17.Vlersimi infermieror.
18.Diagnoza infermierore.
                 SEMINAR nr=9
19.Formulimi i diagnozëz infermierore.
20.Përcaktimi i objektivave (planifikimi).
                 SEMINAR nr=10
21.Zbatimi i kujdesjeve infermierore.
22.Vlersimi i kujdesjeve infermierore.
                 SEMINAR nr=11
23.Proçesi i komunikimit.
24.Mënyrat e komunikimit.
                 SEMINAR nr=12
25.Planifikimi dhe vlersimi i komunikimit.
26.Zhvillimi dhe fazat e një lidhjeje ndihmuese.
                  SEMINAR nr=13
27.Temperatura e trupit.
28.Pulsi.
                 SEMINAR nr=14
29.Respiracioni.
30.Presioni i gjakut.
                SEMINAR nr=15
31.Injeksionet vështrim i përgjithshëm.
32.Injeksionet i/m.
               SEMINAR nr=16
33.Injeksionet i/d.
34.Injeksionet i/v.
               SEMINAR nr=17
35.Injeksionet s/c.
36.Oksigjenimi.
             SEMINAR nr=18
37.Mobilizimi i sekrecioneve pulmonare.
38.Bilanci hidro-elektrolitik.
            SEMINAR nr=19
39.Çrregullime të zakonshme hidro-elektrolitike.
40.Masat për promovimin e ekulibrit hidro-elektrolitik.
           SEMINAR nr=20

Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive:

          
            1. Shpjegimin rreth literaturës bazë.
            2. Dhënia e informacioneve të reja nga literaturë plotësuese.
            3. Asimilimi nga ana e studentit rreth informacionit të shpjeguar.


a.    Leksione;   b.  Seminare c. Laboratore d. Praktika;   e. Konsultime f. Pune individuale


Detyrimet e Studentëve:


1. Përgatitje për seminar
2. Detyra kursi
3. Konsultime
4. Përgatitje për provim

Vleresimi:

1.Detyrë kursi - 10%
2.Seminare       -10%
3.Provim           -80%


 
Nota
 ECTS nota Suksesi pikë - % Përkufizimi
 10 A 91 – 100 % SHKËLQYESHËM – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore
 9 B 81 – 90 % SHUMË MIRË – arritje mbi mesatare, por me disa gabime
 8 C 71 – 80 % MIRË – rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen
 7 D 61 – 70  % KËNAQSHËM – mirë, por me mjaft gabime
 6 E 51 – 60 % MJAFTON – rezultatet plotësojnë kriteret minimale
 5 FX 40 – 50 % DOBËT – kërkohet edhe pak punë nga studenti për të fituar kreditet
 4 F 00 – 39 % DOBËT – kërkohet shumë punë për të fituar kreditet


Literature Themelore:
                                           
1-BAZAT E INFERMIERISTIKЁS

Literature Plotesuese:

                                         
2-FUNDAMENTALES OF NURSING
3-FUNDAMENTALSKILLSIN PATIENTCARE