Deget e Studimit‎ > ‎Infermieri‎ > ‎Viti I‎ > ‎

Anatomi Normale

Emri i Lendes: Anatomi Normale
Fusha e Formimit:Disipline Baze
Petagoget e lendes: Klodiana Poshi (Master) Orieta Tonuzi
Programi Studimor:Anatomi normale
Departamenti: I lendeve paraklinike
Viti/Sem: 2011 -2012  I,II   
Kredite/Ore:5/125
Kredite/ore ne auditor: 5/60   
Kredite/ore individuale:5/65
Leksione:40 ore   
Seminare:20 ore
Statusi i Lendes: e detyrueshme    
Viti akademik:2011-2012

Qellimi I lendes :

Anatomia Normale e Njeriut ka per qellim te studioje trupin e njeriut ,formen dhe strukturen e tij  ne kushte normale .Shkenca e Anatomise descriptive si forma me e perforce   e anatomise e studion trupin e njeriut ne menyre pershkruese te te gjithe pjeseve te organimit duke i ndare  ne sisteme .


Tema   1.Objekti i Anatomise .
Studimi i trupit te njeriut forma dhe struktura  e tij ne kushte normale .

Osteologjia Objekti i studimit te osteologjise Zhvillimi i eshtrave Osifikimi membranoz Osifikimi endochondral .Rritja e kockes. Klasifikimi i kockave

Tema 2.Anatomia funksionale e kockes.Kocka si organ Struktura e kockes .Shtylla kurrizore (Columna vertebralis) Pjeset perberes(pars cervikale ,pars thoracalis , pars lumbalis ,pars sacralis.Brinjet Kafazi i kraharorit (thorax).Skeleti i kokes. (Kafka Craniumi ).Kocka e oksipitale (Os occipitale ). Kocka sfenoidale (os sphenoidale ) .Kocka frontale (Os frontale ).Os parietale .Os Palatinum Os nasale Os LCRIMALE Os hyoideum Os vomer

Tema  3.Os temporale ,Os mandibulare, Os maxilla.Bazis crani interna .Regjionet e kafkes Ndryshimet moshatare te kafkes .

Tema 4.Skeleti i gjymtyrëve te siperme.(ossa membri superioris).Scapula Klavikula (Clavikula ),Kocka e krahut (Humerus ) ,Kockat e parakrahut (Ulna , Radiusi ) ,Kockat e dores (ossa manus)Metakarpet .Falanget.(ossa digitorum manus).

Tema 5.Skeleti i gjymtyrëve te poshtme.(ossa memuri inferioris).Kocka e legenetit (os coxae).Kocka e kofshes  femur)Kockat e kërcirit (ossa cruris)Tibia &Fibula Kockat e kembes (ossa pedis, Tarset (ossa tarsi )Metatarset (Ossa mettarsi)Kockat e gishtave (ossa digitorum pedis )Pelvisi ne teresi  (pelvisi major et minor )Ndryshimet moshatare dhe gjinore te pelvisit .

Tema 6.Lidhjet e kockave (Arthrosyndesmologia) Synarthroses (lidhje te pandërprera )Diarthrozis (lidhje te ndërprera)Lidhjet e shtylles kurrizore .Articulacioni atlanto –occipital  Artikulacioni atlanto-axialis .Artikulacioni temporo-mandibular .Sterno –klavikular ,acromio-clavicularis  Artikulacionet e brinjeve Artikulacio humeri Articulacio cubit Articulacioni i dores.
Artikulacionet e kockave te legenit (sacro-iliak)Artikulacioni kokso-femoral(artikulatio-coxae)Artikulacioni i gjurit (artikulatio genu)Artikulacionet midis kockave te kërcirit (tibio-fibular)Artikulacionet midis kërcirit dhe kembes Artikulacionet e kembes (tarso-metatarsal).

Tema 7.Aparati muskulor (MYOLOGJIA )Njohuri te pergjithsme mbi muskujt  Formacionet ndihmese te muskujveMyologjia speciale. Muskujt e shpines Muskujt siperfaqesor.Musculs trapezius Roboid  Mlevator scapule  M serratus posterior superior et inferior

Tema  8.Muskujt e thelle te shpines m pectoralis major et minor M subcalvius M seratus anterior .muskujt e vertete te kraharorit Diafragma Muskujt e barkut (abdominal)  .Muskujt e anshem te barkut. M Obliquus abdominis externus et internus M tranversus abdominis Muskujt e anes te pasme M quadratus lumborum Linea alba abdominis .

Tema  9. Muskujt e kokes  Karakteristikat  e tyre ,vendndodhja , funksioni i tyre .Muskujt e qafes siperfaqesor et profund .Faciet e qafes Topografia e saj .

Tema  10.Muskujt e anesive te siperme . Muskujt e supit , te krahut , te parakrahut (m e perparshem te parakrahu , anesore dhe dhe te\ pasem muskujt e dores  Topografia e gjymtyrëve te siperme

Tema 11.Muskujt e anesive te poshtme. Muskujt coxo-femoral Muskujt e pelvisit ,(m gluteal )Muskujt e kofshes Grupi i muskujve te perparshem te kofshes (m sartorius ,m quadratus femoris , m.rectus abdominis ,m vastus medialis et intermedius

Tema 12.Grupi i muskujve te pasem te kofshes  (m biceps femoris )Grupi i muskujve mediave te kofshes (m.pectineus m adductor brevës , m adductor magnus )Grupi i muskujve te perparshem te kërcirit M e pasem te kërcirit .
Topografia e gjymtyrëve te poshtme .Kanali inguinal (Karakteristikat e tij )

Tema 13.Splanchnologia .Sistemin digjestiv. Hapesira e gojes(vestibulum oris , cavum oris proprium Qiellza  Gjuha (lingua )Muskujt e gjuhes Gjendrat e hapesires te gojes .Gjendra parotis (gl parotis )Gjendra submandibulare Gjendra sublinguale

Tema  14.Faringu .Ezofagu. Ndertimi i tyre anatomik Skeletotopia dhe topografia .

Tema  15.Stomaku .Ndertimi anatomik Skeletotopia , topografia

Tema 16.Zorret e holla (intestinium tenuae)Intestinum tenue mesenteriale Ndertimi anatomik .
Zorra e trashe (Intestinum crasum ) (colon ascedente , transversum , descedente , sigmoideum) Zorra e drejte (rectum) .Dallimet anatomike strukturale midis zorres te holle dhe zorres te trashe

Tema 17.Hepari Ndertimi anatomik Skeletotopia &Syntopia Ndertimi i brendshem i heparit Vesica fellea (cholecystis).Pancreas Ndertimi anatomik Skeletotopia &syntopia

Tema 18.Kaviteti abdominal .Kaviteti perotoneal Peritoneumi Kati supramezokolikBursa omentalis Kati inframesocolic Kati i  poshtem pelvik.

Tema 19.Ndertimi anatomik i Aparatit Respirator .Rruget e kalimit te ajrit-  Cavum nasi pfarinx trachea et bronci .Organet e shkëmbimit te gazrave -Pulmonet .Elementet mekanike –pleura ,diafragma dhe muret torakale .

Tema 20.Ndertimi anatomik i aparatit urogenital . Aparati urinar  .
Organet sekretare –Veshkat .Kanalet ekskretare te brendshme –ureteret .Rezervuari i urines –Vesica urinare Kanali ekskretar i  jashtem –uretra . Organet geniate femerore dhe mashkullore

Tema  21.Sistemi i kardiovaskular. Zemra. Ndertimi anatomik .Skeletopia dhe syntopia.Qarkullimi I madh dhe I vogel I gjakut .  

Tema  22.Sistemi arterior . Arteria Carotis Comunis Externa dhe Interna .Deget

Tema  23.Aorta torakale. Vaskularizimi I toraksit nepermjete degeve parietale dhe viscerale .

Tema  24.Aorta abdominale deget supertficiale dhe profunde , raportet e saj ne kavitetin abdominal .

Tema  25.Vaskularizimi I gjymtyreve te poshtme  Arteria liliace , arteria femorale A. Poplieta tibiale

Tema  26.Sistemi venoz Venat e qarkullimit te voget dhe te madh Vena CAVA superior et inferior .Venat jugulare interna et externa Venat iliake interna et externa .Vena porta .Vena femorale si dhe deget  tyre

Tema  27.Sistemi limfatik  Njohuri te përgjithshme Enet dhe njyjet limfatike , ndertimi i tyre Sistemi limfatik i kokes qafes gjoksit dhe anesive .

Tema 28.Sistemi nervor Ndertimi anatomik . Medulla spinale -Palca e kurrizit .Ndertimi I brendshem .

Tema 29.Ndertimi anatomik i Cerebellum Diencefalon Ganglionet bazale. Funksioni i tyre .

Tema 30.Ndertimi anatomik i Mezencefalon dhe Telencefalon Funksioni i tyre.

Tema 31.Nervat kranial ,rruget e nervave te Ciftit I-VII , Funksioni i tyre.

Tema 32.Nervat kranial , rruget e përshkrimit  Ciftet VIII-XII ,Funksioni i tyre .

Tema 33.Nervat Spinal .Plexusi cervical  (8 cifte)Vendodhja , functionet

Tema 34.Rruget projektuese Sistemi motorik. Rruget extrapyramidale .Neuroni periferik .

Tema 35.Nervat Spinale & brachial degezimi ,Funksionet .

Tema 36.Plexusi lumbar dhe sacralis. Vendndodhja  Degezimet , funksioni .

Tema 37.Sistemi nervor vegjetativ simpatik dhe parasimpatik.Qendrat e tyre Njohuri anatomike dhe funksionale

Tema 38.Sistemi Endokrin Njohuri anatomike dhe funksionale mbi sistemin (Gl tiroide, paratiroide suprarenalis ,hipofiza, adenohipofiza etj).

Tema 39.Organet e shqisave .Syri dhe anekset e tij .Njohuri anatomike .Lekura. Ndertimi shtresor i lekures

Tema  40.Veshi Organi i degjimit dhe i ekuilibrit njohuri anatomike .

Seminare

Seminar 1

Objekti i Anatomise .Studimi i trupit te njeriut forma dhe struktura  e tij ne kushte normale .
Osteologjia Objekti i studimit te osteologjise Anatomia funksionale e kockes
Kocka si organ Struktura e kockes .Shtylla kurrizore (Columna vertebralis) Skeleti i kokes. (Kafka Craniumi )

Seminar 2
Os temporale ,Os mandibulare, Os maxilla.Bazis crani interna .Regjionet e kafkes Ndryshimet moshatare te kafkes .Skeleti i gjymtyrëve te siperme .(ossa membri superioris)

Seminar 3
Skeleti i gjymtyrëve te poshtme.(ossa memuri inferioris)Kocka e legenetit (os coxae).Kocka e kofshes  femur)Kockat e kërcirit (ossa cruris)Tibia &Fibula Kockat e kembes (ossa pedis, Tarset (ossa tarsi )Metatarset (Ossa mettarsi)Kockat e gishtave (ossa digitorum pedis )Pelvisi ne teresi  (pelvisi major et minor )Ndryshimet moshatare dhe gjinore te pelvisit .Lidhjet e kockave (Arthrosyndesmologia) Synarthroses (lidhje te pandërprera )Diarthrozis (lidhje te ndërprera)Lidhjet e shtylles kurrizore etj.

Seminar 4
Aparati muskulor (MYOLOGJIA )Njohuri te pergjithsme mbi muskujt Formacionet ndihmese te muskujveMyologjia speciale. Muskujt e shpines Muskujt siperfaqesor.Musculs trapezius Roboid  Mlevator scapule  M serratus posterior superior et inferior Muskujt e thelle te shpines m pectoralis major et minor M subcalvius M seratus anterior .muskujt e vertete te kraharorit Diafragma Muskujt e barkut (abdominal)  .Muskujt e anshem te barkut. M Obliquus abdominis externus et internus M tranversus abdominis Muskujt e anes te pasme M quadratus lumborum Linea alba abdominis .

Seminar 5
 Muskujt e kokes  Karakteristikat  e tyre ,vendndodhja , funksioni i tyre .Muskujt e qafes siperfaqesor et profund .Faciet e qafes Topografia e saj .Muskujt e anesive te siperme .  Topografia e gjymtyrëve te siperme

Seminar 6
Muskujt e anesive te poshtme. Muskujt coxo-femoral Muskujt e pelvisit ,(m gluteal ) Grupi i muskujve te pasem te kofshes  (m biceps femoris )Grupi i muskujve mediave te kofshes (Grupi i muskujve te perparshem te kërcirit M e pasem te kërcirit .Topografia e gjymtyrëve te poshtme .Kanali inguinal (Karakteristikat e tij )

Seminar 7
Splanchnologia .Sistemin digjestiv. Hapesira e gojes(vestibulum oris , cavum oris proprium Qiellza  Gjuha (lingua )Muskujt e gjuhes Gjendrat e hapesires te gojes .Gjendra parotis (gl parotis )Gjendra submandibulare Gjendra sublinguale Faringu .Ezofagu. Ndertimi i tyre anatomik Skeletotopia dhe topografia .

Seminar 8
Stomaku .Ndertimi anatomik Skeletotopia , topografia .Zorret e holla (intestinium tenuae)Intestinum tenue mesenteriale Ndertimi anatomik .Zorra e trashe (Intestinum crasum ) (colon ascedente , transversum , descedente , sigmoideum) Zorra e drejte (rectum) .Dallimet anatomike strukturale midis zorres te holle dhe zorres te trashe

Seminar 9
Hepari Ndertimi anatomik Skeletotopia &Syntopia Ndertimi i brendshem i heparit Vesica fellea (cholecystis)
Pancreas Ndertimi anatomik Skeletotopia &syntopia Kaviteti abdominal .Kaviteti perotoneal Peritoneumi Kati supramezokolikBursa omentalis Kati inframesocolic Kati i  poshtem pelvik.

Seminar 10
Ndertimi anatomik i Aparatit Respirator .Rruget e kalimit te ajrit-  Cavum nasi pfarinx trachea et bronci .
Organet e shkëmbimit te gazrave -Pulmonet .Elementet mekanike –pleura ,diafragma dhe muret torakale .
Ndertimi anatomik i aparatit urogenital . Aparati urinar  .Organet sekretare –Veshkat .Kanalet ekskretare te brendshme –ureteret .Rezervuari i urines –Vesica urinare Kanali ekskretar i  jashtem –uretra . Organet geniate femerore dhe mashkullore .

Semianr 11
Sistemi i kardiovaskular.Zemra. Ndertimi anatomik .Skeletopia dhe syntopia .Qarkullimi I madh dhe I vogel I gjakut .Sistemi arterior . Arteria Carotis Comunis Externa dhe Interna .Deget

Seminar 12
Aorta torakale. Vaskularizimi I toraksit nepermjete degeve parietale dhe viscerale .
Aorta abdominale deget supertficiale dhe profunde , raportet e saj ne kavitetin abdominal .

Seminar 13
Vaskularizimi I gjymtyreve te poshtme  Arteria liliace , arteria femorale A. Poplieta tibiale
Sistemi venoz Venat e qarkullimit te voget dhe te madh Vena CAVA superior et inferior .Venat jugulare interna et externa Venat iliake interna et externa .Vena porta .Vena femorale si dhe deget  tyre

Seminar 14
Sistemi limfatik  Njohuri te përgjithshme Enet dhe njyjet limfatike , ndertimi i tyre Sistemi limfatik i kokes qafes gjoksit dhe anesive .Sistemi nervor Ndertimi anatomik . Medulla spinale -Palca e kurrizit .Ndertimi I brendshem .

Seminar 15
Ndertimi anatomik i Cerebellum Diencefalon Ganglionet bazale. Funksioni i tyre .Ndertimi anatomik i Mezencefalon dhe Telencefalon Funksioni i tyre.

Seminar 16
Nervat kranial ,rruget e nervave te Ciftit I-VII , Funksioni i tyre. Nervat kranial , rruget e përshkrimit  Ciftet VIII-XII ,Funksioni i tyre .

Seminar 17
Nervat Spinal .Plexusi cervical  (8 cifte)Vendodhja , functionetRruget projektuese Sistemi motorik. Rruget extrapyramidale .Neuroni periferik .

Seminar 18
Nervat Spinale & brachial degezimi ,Funksionet .Plexusi lumbar dhe sacralis. Vendndodhja  Degezimet , funksioni .

Seminar 19
Sistemi nervor vegjetativ simpatik dhe parasimpatik Qendrat e tyre Njohuri anatomike dhe funksionale
Sistemi Endokrin Njohuri anatomike dhe funksionale mbi sistemin (Gl tiroide, paratiroide suprarenalis ,hipofiza, adenohipofiza etj).

Seminar 20
Organet e shqisave .Syri dhe anekset e tij .Njohuri anatomike .Lekura. Ndertimi shtresor i lekures
Veshi Organi i degjimit dhe i ekuilibrit njohuri anatomike .


Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive:


Leksione;   b.  Seminare c. Laboratore d. Praktika;   e. Konsultime f. Pune individuale

Raporti Lexione /Seminar do te jete 2/1 Gjate programit do te zhvollohen disa konsultime si dhe do te kryhet dhe pune individuale me studente te vecante .

Detyrimet e studentit

•    Studenti duhet te frekuentoje 75%te lexioneve dhe 75%te seminareve .
•    Mos frekuentimi i 25% i seminareve uk e kualkifikon ate ne dhenien e provimit .
•    Nese mungon ne me pak se 25% te seminareve atehere duhet ti nenshrohet shlyerjeve para dates te provimit .
•    Studenti duhet te jete aktiv gjate ores te seminarit si dhe kryje me perpikmerri deyrat e dhena gjate seminareve.

Vleresimi

•    Studenti i nenshrohet gjate vitit kontrollit periodik gjate seminareve.
•    Konrolli zhvillohet i alternuar me goje , dhe shkrim .
•    Provimi ne fund te semistrit zhvillohet me shkrim.
•    Piket maximale  qe duhet te grumbulloje student jane 100.80%-100%, 0%-20% vleresimi gjate semistrit


 
Nota
 ECTS nota Suksesi pikë - % Përkufizimi
 10 A 91 – 100 % SHKËLQYESHËM – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore
 9 B 81 – 90 % SHUMË MIRË – arritje mbi mesatare, por me disa gabime
 8 C 71 – 80 % MIRË – rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen
 7 D 61 – 70  % KËNAQSHËM – mirë, por me mjaft gabime
 6 E 51 – 60 % MJAFTON – rezultatet plotësojnë kriteret minimale
 5 FX 40 – 50 % DOBËT – kërkohet edhe pak punë nga studenti për të fituar kreditet
 4 F 00 – 39 % DOBËT – kërkohet shumë punë për të fituar kreditetLiteraturë themelore

1.Anatomia normale e njeriut  ,me autore As,Prof Osmanlli D As, PROF  Qamirami S tekst për studentët e Infermierisë, Tiranë 2000.
2.Atlas i anatomise te njeriut 1 DHE 2  adaptuar nga R.D Sinenikkov prej Prof S Gabrani, Prof AS Totozani Prof AS Sofika Qamirani, Tirane 2001
3.GrayS Anatomy (Classic medical reference book (HENRY  GRAY F.R.S.) LONDON 1994

Literaturë plotësuese

1.Anatomia e normale njeriut  I-II fakultetit te mjeksise
2.GrayS Anatomy (Classic medical reference book (HENRY  GRAY F.R.S.) LONDON 1994