Deget e Studimit‎ > ‎Fizioterapi‎ > ‎Viti III‎ > ‎

Etike Deontologji mjekesore (Master)

Emri i Lendes:  ETIKE  DEONTOLOGJI  MJEKESORE
Fusha e Formimit: DISIPLINE    BAZE
Pedagoget e Lendes: Brizida Refatllari  ( Master )
Programi Studimor:  DNP
Departamenti:  I  LENDEVE  PARAKLINIKE 
Kredite/ore ne auditor:2 / 24
Leksione: 16 
Statusi i Lendes:  E   DETYRUESHME           
Kredite/Ore:  1.5 /  50
Kredite/ore individuale: 2 / 26
Seminare:     8
Viti akademik:   2011-2012


Qellimi:

Qellimi i studimit eshte njohja e problemeve kryesore me te cilat merret Etika dhe Deontologjia Mjekesore, njohja e te cilave do t’i ndihmoje studentet per te ushtruar ne menyre sa me korrekte profesionin e tyre te nderuar, me qellim qe te shmangen sa me shume shkeljet apo gabimet mjekesore, si dhe  per te zgjidhur me sukses situatat e pasigurta etike , para te cilave ata mund te vihen ne jete.


Permbajtja e Lendes: 
                                                     
Leksione      
                                                   
1.Te dhena te pergjithshme mbi Etiken dhe Deontologjine Mjekesore. Perkufizimi i Etikes dhe Deontologjise Mjekesore. Bioetika si emertim i ri i EDM-se.Disa nga problemet kryesore qe trajton EDM-ja dhe rendesia e tyre.                                                    
2. Legjislacioni ne fushen e EDM-se ,  llojet e tij  ne fushen e EDM-se ne vendin tone, legjislacioni nderkombetar dhe legjislacioni kombetar.  Organet zbatuese te legjislacionit ne fushen e EDM-se.    3. Problemet etiko-juridike mbi sekretin mjekesor .  Kuptimi etiko-juridik mbi te fshehten mjekesore .Llojet e te fshehtave mjekesore, e fshehta mjekesore e pergjithshme, ndaj opinionit publik, ndaj pacientit.   Mosrespektimi i sekretit mjekesor .                             
4. Etika mjekesore ne mjediset ambulatore dhe spitalore . Figura etike dhe profesionale e mjekut dhe infermierit. Etika mjekesore lidhur me pacientet, marredheniet midis njeriut te shendetesise , pacienteve e familjareve te tyre. Kriteret kryesore te percaktuara ne deklaraten e Lisbones mbi te drejtat e pacientit.
5. Kunderveprimet e pacienteve ndaj semundjes se tyre.  Stadet neper te cilat kalon nje njeri i shendetshem kur semuret, ose stadet e periudhes se tranzicionit. Nevojat kryesore emocionale te te semurit ose nevojat nderpersonale per pranim , per kontroll, per afeksion  dhe detyrat e infermierit ndaj pacienteve.
6. Dhembja dhe detyrat e infermierit ne pacientet qe kane dhembje. Ndryshimet midis dhimbjes akute dhe kronike. Mekanizmat neurofiziologjike te dhimbjes.Metodat jofarmakologjike te perdorura nga infermieri per qetesimin e dhimbjes.
7. Etika mjekesore ne vendosjen e diagnozes.  Etika mjekesore per te semuret qe jane duke vdekur. Konceptet etiko-juridike mbi gabimin dhe fatkeqesine mjekesore. 
8. Shkeljet ne fushen e EDM-se dhe qendrimi i kodit tone deontologjik e penal kunder tyre.  Kuptimi etiko-ligjor i shkeljeve mjekesore.   Pakujdesia mjekesore dhe Krimi mjekesor  ( Dashja kriminale).                                                                                                                                               9. Eksperimenti mjekesor ne njerez. , llojet e eksperimentit mjekesor,problemet etike ne lidhje me te, konsenti, rreziqet dhe perfitimi nga eksperimenti human, garancite e nevojshme per kryerjen e ketyre provave, konfliktet qe lindin midis respektit te personit dhe parimeve te drejtesise dhe mireberesise. Transplantimi klinik, problemet etike ne lidhje me te.
10.Eutanazite. Eutanazia pasive ,  aspektet etiko-juridike te eutanazise pasive, testamenti i jetes ose biologjik.  Eutanazia aktive, argumentet mbi mospranimin e eutanazise aktive.                          11.Aspektet etiko- juridike mbi vetevrasjet.  Refuzimi i mjekimit, teprimi terapeutik, gjendjet vegjetative,  mjekimet paliative. Problemet etike ne lidhje me to. Etika mjekesore per rastet e urgjences dhe tek te semuret rende.
12.Dhuna me baze gjinore , si nje fenomen shqiptar e  mbare boteror .Perkufizimi dhe llojet e dhunes me baze gjinore.  Perkufizimi i abuzimit seksual tek femijet, perkufizimi i dhunes familjare, perdhunimi seksual.  Konteksti ligjor shqiptar per dhunen me baze gjinore.  


Seminare


Seminar nr.1   Te dhena te pergjithshme mbi Etiken dhe Deontologjine Mjekesore. Perkufizimi i Etikes dhe Deontologjise Mjekesore. Bioetika si emertim i ri i EDM-se..                                                    Legjislacioni ne fushen e EDM-se ,  llojet e tij  ne fushen e EDM-se ne vendin tone, legjislacioni nderkombetar dhe legjislacioni kombetar.  Organet zbatuese te legjislacionit ne fushen e EDM-se.

Seminar nr.2  Problemet etiko-juridike mbi sekretin mjekesor .  Llojet e te fshehtave mjekesore, e fshehta mjekesore e pergjithshme, ndaj opinionit publik, ndaj pacientit.   Mosrespektimi i sekretit mjekesor . Etika mjekesore ne mjediset ambulatore dhe spitalore  Kriteret kryesore te percaktuara ne deklaraten e Lisbones mbi te drejtat e pacientit.

Seminar  nr.3.  Kunderveprimet e pacienteve ndaj semundjes se tyre.  Stadet neper te cilat kalon nje njeri i shendetshem kur semuret, ose stadet e periudhes se tranzicionit.  Nevojat kryesore emocionale te te semurit ose nevojat nderpersonale per pranim , per kontroll, per afeksion  dhe detyrat e infermierit ndaj pacienteve.  Dhembja dhe detyrat e infermierit ne pacientet qe kane dhembje.Metodat te perdorura nga infermieri per qetesimin e dhimbjes.

Seminar  nr. 4   Etika mjekesore ne vendosjen e diagnozes.  Etika mjekesore per te semuret qe jane duke vdekur.     Konceptet etiko-juridike mbi gabimin dhe fatkeqesine mjekesore. Shkeljet ne fushen e EDM-se dhe qendrimi i kodit tone deontologjik e penal kunder tyre.  Kuptimi etiko-ligjor i shkeljeve mjekesore.   Pakujdesia mjekesore dhe Krimi mjekesor  ( Dashja kriminale).                                                                                                      
Seminar nr. 5.   Eksperimenti mjekesor ne njerez, problemet etike ne lidhje me te, konsenti, rreziqet dhe perfitimi nga eksperimenti human, garancite e nevojshme per kryerjen e ketyre provave.Transplantimi klinik, problemet etike ne lidhje me te.  Eutanazite. Eutanazia pasive ,  aspektet etiko-juridike te eutanazise pasive, testamenti i jetes ose biologjik.  Eutanazia aktive, argumentet mbi mospranimin e eutanazise aktive.  

Seminar nr. 6  Aspektet etiko- juridike mbi vetevrasjet.  Refuzimi i mjekimit, teprimi terapeutik, gjendjet vegjetative,  mjekimet paliative. Problemet etike ne lidhje me to. Etika mjekesore per rastet e urgjences dhe tek te semuret rende.
 Dhuna me baze gjinore , si nje fenomen shqiptar e  mbare boteror .Perkufizimi dhe llojet e dhunes me baze gjinore.    Konteksti ligjor shqiptar per dhunen me baze gjinore.  
    

                                                                                                                                                           
Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive

a. Leksione;   b.  Seminare c. Laboratore d. Praktika;   e. Konsultime f. Pune individuale 

 Raporti leksione / seminare do te jete 2/1. Gjate programit do te zhvillohen disa konsultime si dhe do    te kryhet pune individuale me studente te vecante.


Detyrimet e Studenteve:

Studenti duhet te frekuentoje 75% te leksioneve  &  75% te seminareve :  12 leksione / 6 seminare.
Nese studenti mungon  ne mbi 25 % te seminareve, studenti nuk futet ne provim.
Nese studenti mungon ne me pak se 25% te seminareve, studenti duhet t’i shlyeje mungesat para provimit.
Studenti duhet te jete aktiv gjate ores se seminarit.
Studenti duhet te bashkepunoje  ne grup.
Te zhvilloje ne menyre te pavarur detyrat e dhena gjate seminareve


Vleresimi:

Kontrolle periodike gojore ne oren e seminarit .
1 kontroll me shkrim gjate semestrit.
Me provim ne fund te semestrit  me shkrim.
Piket maksimale qe duhet te grumbulloje studenti jane 100.  
80% - 100% provimi ne fund,  0 % - 20% vleresimi gjate semestrit.