Deget e Studimit‎ > ‎Fizioterapi‎ > ‎Viti I‎ > ‎

Teknikat Themelore te Trajtimit ne Fizioterapi

Emri i Lendes: Teknikat Themelore te Trajtimit ne Fizioterapi
Fusha e Formimit: Fizioterapi
Pedagoget e Lendes: Enkeleda Sinaj
Programi Studimor: Bachelor
Departamenti: Lendeve Paraklinike
Viti/Sem: Viti I, Sem.I    
Kredite/Ore: 6 kredite, 150 ore
Kredite/ore ne auditor: 6 kredite/ 72 ore    
Kredite/ore individuale: 6 kredite/78 ore
Leksione: 48   
Seminare: 24
Statusi i Lendes: E detyruar  
Viti akademik: 2011- 2012

Qellimi:
Qellimi i kesaj lende eshte qe studentet te marin  njohuri teorike dhe aftesi  praktike mbi teknikat themelore te trajtimit ne fizioterapi duke perfshire si teknikat  manuale ashtu dhe ato kineziterapike  aktive dhe pasive .

Permbajtja e Lendes:
 1. Hyrje ne ushtrimet terapeutike
 2. Specificiteti i ushtrimeve
 3. Paisjet ndihmese
 4. Indikacionet dhe kunderindicazionet
 5. Masazhi historia e tij
 6. Llojet e masazhit
 7. Masazhi klasik terapeutik efektet e tij
 8. Teknikat e masazhit klasik
 9. Amplituda e levizjes(AEL)
 10. Kineziterapia, perkufizimi indicazionet kunderindikacionet
 11. Kineziterapi aktive
 12. Kinesiterapia pasive
 13. Kinesiterapia permes aktiviteve funksionale
 14. Ushtrimet terapeutike me rezistence
 15. Indikazionet dhe kunderindikazionet e ushtrimeve me resistence
 16. Llojet e ushtrimeve me rezistence
 17. Ushtrimet me rezistence manuale
 18. Ushtrimet me rezistence mekanike
 19. Zgjatja muskulare(stretching),perkufizimi dhe terminologjia e lidhur me te
 20. Vecorite e indeve te buta qe ndikojne ne zgjatje
 21. Metodat terapeutike te zhgjatjes se indeve te buta.
 22. Indicazionet dhe kunderidikazionet e stretching
 23. Teknikat e stretching pasiv
 24. Inibizioni dhe relaksimi
 25. Teknikat e inhibizionit dhe relaksimit
 26. Indikazionet dhe kunderindikacionet e inhibicionit dhe relaksimit
 27. Ternikat e stretching nepermjet rrafsheve anatomike te levizjes.
 28. Mobiliziomi i artikulazioneve periferike, perkufizimi, terminologjia baze.
 29. Indikazionet dhe kunderindikacionet e  e mobilizimit te artikulacioneve 
 30. Teknikat e mobilizimit te artikulacioneve

Metodika e Mesimdhenies & Prevetesimi i njohurive:
Kombinimi i leksioneve ne auditor me diskutimet ne grupe me studentet dhe praktikes ne kabinetin e fiziokineziterapise.

a. Leksione;   b.  Seminare c. Laboratore d. Praktika;   e. Konsultime f. Pune individuale 

Detyrimet e Studenteve:
1. Pjesmarrja dhe detyra kursi

Vleresimi:

1. Provimi praktik
2. Provimi me shkrim

a ECTS nota Suksesi pikë - % Përkufizimi
 10 A 91 – 100 % SHKËLQYESHËM – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore
 9 B 81 – 90 % SHUMË MIRË – arritje mbi mesatare, por me disa gabime
 8 C 71 – 80 % MIRË – rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen
 7 D 61 – 70  % KËNAQSHËM – mirë, por me mjaft gabime
 6 E 51 – 60 % MJAFTON – rezultatet plotësojnë kriteret minimale
 5 FX 40 – 50 % DOBËT – kërkohet edhe pak punë nga studenti për të fituar kreditet
 4 F 00 – 39 % DOBËT – kërkohet shumë punë për të fituar kreditet

Literature Themelore:
Dispenser e pergatitur ne bashkepunim me Handicap Internacional

Literature Plotesuese:
Therapeutic exercise. Foundation and Techniques.Caralyn Kisner and Lynn Allen Colby. F.A 4 etition

Comments